Takhle může vypadat Váš web

Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb Profiweb
 • nabízíme Vám zdarma řadu hotových atraktivních grafických návrhů (šablon)
 • kdykoli můžete grafiku změnit jedním kliknutím
 • nemusíte cokoli předělávat
 • stačí si jen vybrat

Proč si vybrat Profiweb?

 • profesionální webové stránky na lukrativní doméně
 • novinky na úvodní straně pomocí volitelných boxů
 • možnost vkládání souborů
  ke stažení
 • hromadné nahrávání obrázků
 • automatické zálohování dat
 • bez reklam třetích stran !
 • statistika přístupů
 • telefonická podpora s možností zpětného zavolání
 • emailová adresa ve formátu vasefirma@profiweb.cz
 • možnost odesílání emailů
  s přílohou o velikosti až 30 MB
 • validní HTML kód
 • umístění na výkonných serverech
 • na vyzkoušení máte 30 dnů zdarma
 • možnost převodu na Vaši doménu druhého řádu
 • Vaše www stránky
  vytvořené systémem Profiweb si internetoví roboti oblíbí
 • nadstandardní zápis
  na www.inzertweb.eu

 

Víme, co funguje

www stránky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Podrobné podmínky využívání e-mailu naleznete zde.

Provozovatel

Provozovatel je poskytovatelem nástroje, pomocí kterého si Uživatel může vytvořit jednoduché webové stránky. Stránky uživatelů jsou provozovány na doménách tzv. 3. řádu, např. www.firmaxy.profiweb.cz.
Uživatel k vytvoření webové prezentace nepotřebuje programátora, designera, ani hosting.
Dále jen „Provozovatel“.

Uživatel

Uživatelem služby může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
Dále jen "Uživatel".

Uživatelem se stane jakákoliv fyzická či právnická osoba vyplněním registračních údajů na stránce www.profiweb.cz/registrace. Službu je poté nutné aktivovat dle instrukcí v aktivačním emailu. Úspěšnou aktivací služby Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele a s těmito bez výhrad souhlasí.

Služba

Provozovatel poskytuje službu na projektu ProfiWeb, na kterém si Uživatel může vytvořit vlastní webové stránky bez znalosti programovacích jazyků. Internetové stránky Uživatelů jsou provozovány na doménách třetího řádu. Příklad: www.vasefirma.profiweb.cz.
Dále jen "služba".

Služba je určena pro komerční i nekomerční využití. Zkušební doba pro soukromé osoby, živnostníky i firmy je 30 dní. Během uvedeného testovacího období je nutné provést roční platbu.
V ceně 1 600 Kč / rok, má každý náš klient zajištěno zřízení webových stránek, jejich provoz, hosting a telefonickou podporu s možností zpětného zavolání. Uvedený roční poplatek je jednorázový a nevratný.
Emailová adresa ve tvaru vasefirma@profiweb.cz je zdarma.
Na webových stránkách Uživatele není zobrazována žádná reklama třetích stran.

V případě včasného neuhrazení služby bude na tuto skutečnost upozorněn Uživatel emailem. Neproběhne-li platba ani po této výzvě, budou stránky deaktivovány a doména bude uvolněna pro registraci jinému zájemci.
V takovém případě nehradí původní Uživatel Provozovateli žádné poplatky,
a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu ztrátou dostupnosti služby Uživatele, a tím i ztrátou již vložených dat.
Uživatel si může na své www stránky umístit reklamu třetích stran.

Aktivace služby

Po vyplnění registračních údajů na stránkách Provozovatele, je zahájen automatický proces založení webových stránek s konkrétní doménou, kterou si při registraci Uživatel sám zvolil.
Na tomto základě je Uživateli odeslána zpráva na email, který byl uveden
při registraci. Pro aktivaci nových webových stránek stačí kliknout
na aktivační link, obsažený v emailu. Tímto je proces registrace a aktivace nových www stránek ukončen, a Uživatel se může ihned přihlásit
do administrace svých právě založených internetových stránek.
Přihlašovací údaje se zadávají na stránkách Provozovatele www.profiweb.cz
v levém horním rohu.

Při registraci www stránek nezadává Uživatel žádné osobní údaje, a to ani své jméno či název firmy. Fakturační údaje vyplní až po přihlášení v administraci - v sekci Fakturace.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel zajišťuje pro Uživatele nepřetržitý provoz služby Profiweb. Výjimkou jsou skutečnosti, které nemůže Provozovatel ovlivnit, ani jim předejít - např. zásah vyšší moci, havárie, které mají za následek výpadek veřejných telekomunikačních sítí, výpadek přípojného bodu k internetu, výpadek
el. energie , ostatní havárie. Dále pak úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Provozovatele - např. údržba a aktualizace systému apod.
Jakékoli zásahy do systému (aktualizace, různá vylepšení nabízené služby), by neměly mít za následek jeho výpadek. V případě, že by měl být provoz služby plánovanou aktualizací jakkoli dočasně omezen, bude-li tato skutečnost Provozovateli předem známa, je povinen informovat o této skutečnosti Uživatele formou emailu. Výjimkou je neočekávané přetížení systému.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny funkcí nabízených služeb.
Tyto změny budou prováděny v rámci aktualizací celého systému, a to vždy
za účelem zkvalitnění služby.
V případě zásadních změn (doplnění nových funkcí apod.), bude Uživatel
o těchto skutečnostech informován Provozovatelem formou elektronické pošty.

Poskytovatel má právo ukončit poskytování služby (zrušení konkrétních webových stránek) Uživateli, který zásadním způsobem porušil jakoukoli část Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele, především v bodě Ukončení služby.

Práva a povinnosti Uživatele

Aktivací služby vzniká Uživateli právo využívat veškeré služby nabízené Provozovatelem na www.profiweb.cz.

Za obsah stránek (veškeré texty, obrázky apod.) je plně odpovědný Uživatel.
Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je
v souladu s platnými zákony ČR, a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích stran.
Uživatel nesmí umisťovat na své stránky texty, fotografie, audio, video, software apod., kterými by byla porušována autorská práva, a stejně tak
na takové stránky odkazovat.
Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let (erotický obsah stránek apod.), je povinen Uživatel zabezpečit na home page (hlavní strana webu) vstupem s upozorněním, kde návštěvník musí potvrdit plnoletost.
Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém, nebo jinak přetěžovat server.
Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje do administrace svých stránek před zneužitím třetími osobami.
V případě, že bude Uživatel Provozovatelem vyzván k odstranění jakýchkoli dat ze stránek Uživatele, je tento povinen je odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od této výzvy.
Pokud tak Uživatel neučiní, má Poskytovatel právo upravit či odstranit data
ze stránek Uživatele, který těmito porušuje jakoukoli část všeobecných obchodních podmínek, popř. pozastavit či ukončit takovému Uživateli poskytování služby ProfiWeb. O této skutečnosti bude Uživatel Provozovatelem informován.
Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o případně zjištěné závadě služby ProfiWeb, a to buď emailem nebo formou sms, kdy bude poté ze strany Provozovatele kontaktován.

Uživatel je povinen při registraci nových www stránek uvést pravdivé kontaktní údaje (e-mail a telefon).

Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služby v následujících případech:

 • obsah stránek porušuje zákony ČR, nebo je v rozporu s dobrými mravy
 • stránky přímo šíří warez (gamez, appz, crackz, moviez apod.), nebo
  na takové stránky odkazují
 • obsah stránek šíří nesnášenlivost, rasismus či nabádá k zločinnosti
 • stránky obsahují hanlivý, hrubě urážlivý či nemorální obsah
 • stránky odkazují na link farmy
 • na stránkách se nachází pouze odkaz
 • stránky jsou zaměřené na rozšiřování nevyžádaných e-mailů (spamů)
 • Uživatel úmyslně zneužívá systém, nebo jinak přetěžuje server
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele
 • uživatel porušuje všeobecné obchodní podmínky

O ukončení služby bude Uživatel informován formou elektronické pošty.

Vydávání se za jinou fyzickou či právnickou osobu bude postihnuto ukončením služby a blokací IP adresy takového Uživatele.

V případě porušení Všeobecných obchodních podmínek a ukončením služby ze strany Provozovatele, nevzniká Uživateli nárok na vrácení platby.

Ostatní smluvní ujednání

Uživatel uděluje registrací Provozovateli souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů, které zadá
při registraci, a které dále vyplní v administraci v sekci Fakturační údaje,
za účelem občasného zasílání obchodních sdělení (dle zák. č. 480/2004 Sb.), a to pozemní či elektronickou poštou, popř. formou sms. Dále registrací Uživatel uděluje Provozovateli souhlas telefonního kontaktu ze strany Provozovatele (v rámci ČR vždy na náklady Provozovatele).

V případě ukončení služby může Uživatel tento souhlas vzít zpět, tzn. požádat o vymazání osobních údajů z databáze Provozovatele, a to formou, která je pro něj nejjednodušší :
písemně na adresu Provozovatele, elektronickou poštou, telefonicky.

Uživatel prohlašuje, že všechny jím zadané údaje jsou přesné a pravdivé,
a jsou poskytovány dobrovolně.

Uživatel souhlasí při telefonickém kontaktu s pořízením a uchováním zvukové nahrávky, stejně tak i elektronické komunikace, a souhlasí s případným použitím takto získaných údajů v občanském řízení.

Provozovatel je dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. zapsán v registru zpracování osobních údajů, vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům
a další práva dle § 11, 21 zákona 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

V případě, že si Uživatel objedná registraci webových stránek
do internetových vyhledávačů a katalogů, souhlasí s předáním nutných údajů třetí osobě, která registraci pro Provozovatele provádí.

Provozovatel služby ProfiWeb může na svých internetových stránkách zveřejnit odkaz a ukázky webových stránek Uživatele pro svou propagaci. Stejně tak může tyto informace a materiály použít pro jiné reklamní účely.

Na každé webové stránce vygenerované službou ProfiWeb je krátký textový odkaz směřující na stránky Provozovatele.

V případě ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem,
a zrušení webových stránek vytvořených Uživatelem na projektu ProfiWeb, může Uživatel požádat o zrušení zasílání obchodních sdělení na adrese Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat na serverech poskytovatele hostingových služeb.

Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v případě plánovaného
či neplánovaného výpadku systému.

Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů.

Veškeré daňové doklady (faktury) jsou zasílány Uživateli elektronicky
ve formátu PDF.

Uživatel prohlašuje, že se před založením webových stránek seznámil
s Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele, plně jim porozuměl
a bez výhrad s nimi souhlasí.


 
tvorba www stránek emocio